OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

FIRMY WC KOMFORT sp. z o.o., ul. Solec 81b lok. A-51  00-382 Warszawa,  REGON 022064359, NIP 1010005672, KRS 0000448891.

I. DEFINICJE

1. Określenia: „OWS", „Warunki” oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

2. Określenia: „towar handlowy", „towar" oznaczają bidety automatyczne i inne sprzęty, urządzenia i akcesoria będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.

3. Określenie „Sprzedający" oznacza firmę WC KOMFORT sp. z o.o., siedzibą ul. Solec 81b lok. A-51  00-382 Warszawa.

4. Określenie „Kupujący" oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny dokonujący zakupu towarów handlowych u Sprzedającego.

5. Określenia: „Strona", „Strony" oznaczają Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

6. „Środki komunikacji” oznaczają pocztę, pocztę elektroniczną, telefon, faks.

7. „Dostawca” oznacza firmę kurierską lub przedstawiciela Sprzedającego, który dowozi Towar do Kupującego.

8. „Sklep internetowy” oznacza e-sklep znajdujący się pod adresem www.bidety.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podane poniżej warunki dotyczą każdej umowy sprzedaży i/lub dostawy towarów zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Postanowienia niniejszych warunków obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają zgody Sprzedającego przekazanej przez Środki komunikacji.

4. Ogólne warunki umów Kupującego niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny przez Sprzedającego zakwestionowane. Warunki takie wiążą Sprzedającego o ile wyrazi on pisemnie lub przez media elektroniczne zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów" strony kupującej lub innych warunków o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

III. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

1. Katalogi i cenniki wydawane przez Sprzedającego oraz inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter informacyjny.

2. Ceny przedstawione na stronie zawierają VAT oraz podatek od odpadów elektronicznych i obowiązują jedynie przy zamówieniach przez sklep elektroniczny na stronie www.bidety.pl. Na stronę można wejść za pomocą każdej przeglądarki internetowej.

3. Płatność może zostać dokonana:

a) Za pobraniem – płatność gotówką dokonywana przy odbiorze Towaru od Dostawcy

b) Przy odbiorze własnym – płatność gotówką dokonywana przy odbiorze osobistym Towaru

c) Poprzez przelew bankowy lub przekaz pocztowy – Kupujący płaci przelewem lub przekazem pocztowym Sprzedającemu, a Towar zostanie wydany niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty (zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego).

4. Zamówienie dokonywane jest poprzez włożenie produktu do koszyka lub wypełnienie formularza sprzedaży oraz dalsze postępowanie zgodne z instrukcjami systemu. Wszystkie zamówienia dokonywane za pomocą Sklepu internetowego Sprzedającego uważane są za wiążące. Zamówienie stanowi zatem zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia odesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem. Umowa kupna-sprzedaży zostaje wykonana w momencie przekazania Towaru Kupującemu.

5. Zamówienie może zostać anulowane do chwili wysłania Towaru przez Sprzedającego, za pomocą Środków komunikacji, a w szczególności poprzez e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Po wysyłce Towaru zamówienie nie może zostać anulowane. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdyby Towar nie był już w produkcji lub sprzedaży, jest od dłuższego czasu niedostępny, znacząco zmieniła się cena dostawy lub zamówienie zostało omyłkowo lub przez błąd systemu przyjęte z niewłaściwą ceną. W razie takiej sytuacji, Kupujący otrzyma wszelkie potrzebne informacje od Sprzedającego.

6. Wszelkie dane osobowe podane w celu rejestracji na stronie Sklepu, w celu złożenia zamówienia lub zadania pytania dotyczącego produktów oferowanych przez Sprzedawcę będą przetwarzane jedynie w wymienionych celach i nie będą przechowywane ani używane w innych celach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

IV. DOSTAWA

1. Zamówienia uważa się za prawnie wiążące, jeżeli zostały potwierdzone przez Sprzedającego.

2. Terminy dostaw będą każdorazowo określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się ze zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu złożenia ważnego zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany zakresu zamówienia wnoszone przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Wyroby uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki. Wszelkie informacje na temat terminów dostaw i cennika dostawców znaleźć można na stronie internetowej www.bidety.pl.

3. Towar oznaczony „dostępny od ręki”, gdy zamówienie zostanie potwierdzone lub opłacone do godz. 17:00 dnia roboczego, zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

4. Towar oznaczony "na zamówienie 7 dni", zostanie dostarczony w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu potwierdzenia lub opłacenia zamówienia.

5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub zapłaty za towar, jeżeli tak stanowią szczegółowe uzgodnienia pomiędzy Stronami. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za dochowany, jeżeli przed jego upływem towar przygotowano do wydania.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.

7. Do chwili ustania przeszkody stanowiącej siłę wyższą Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, względnie odstąpić od umowy.

8. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

9. Każda dostawa może być realizowana i fakturowana przez Sprzedającego w częściach. Określenie ilości, rodzaju i terminu dostawy częściowej należy do Sprzedającego w porozumieniu z Kupującym.

10. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

11. Po dostawie Towaru, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy Towar dotarł bez uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek w przeciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy zgłosić zaistniałe uszkodzenie Sprzedającemu lub firmie kurierskiej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

1. W terminie do 14 dni od momentu otrzymania Towaru przysługuje Kupującemu niebędącemu przedsiębiorcą prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania powodu (rękojmia). Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane pisemnie. Towar z pisemną informacją o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres WC Komfort sp. z o.o., Doliny Miętusiej 22/14, 43-300 Bielsko-Biała. Ta metoda odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie dotyczy Towarów wyprodukowanych według życzenia Kupującego, jak również Towarów szybko zużywalnych lub starzejących się oraz programów komputerowych, jeżeli Kupujący naruszy ich oryginalne opakowanie. Ta metoda odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży nie dotyczy Towarów zamówionych przez przedsiębiorców.

2. Zwrotu Towaru należy dokonać w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niekompletnego Towaru zostanie Kupującemu zwrócona cena zakupu pomniejszona o odpowiednią jej część. Należy pamiętać, że Sprzedającemu przysługuje w takim przypadku zwrot rzeczywistych kosztów związanych z przesyłem Towarów. Jeżeli zwracane Towary są nierozpakowane, nieuszkodzone i nieużywane, zawsze zostanie zwrócona całość zapłaty, pomniejszona o koszty transportu.

VI. CENY

1. Na stronie internetowej Sklepu zostały podane zarówno ceny netto, jak i brutto, zawierające podatek VAT. W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie.

VII. PŁATNOŚCI

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego.


2. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.


3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.


4. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń (kompensat).

VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedający przekazuje Kupującemu gwarancję w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży i wynosi 24 miesiące.

3. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania, zużycia lub uszkodzenia mechanicznego, klęski żywiołowej lub innych wpływów zewnętrznych.

4. Reklamacji można dokonać poprzez kontakt ze Sprzedającym, WC Komfort sp. z o.o., Brzozowa 4, 59-800 Uniegoszcz, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. W celu reklamacji należy udowodnić zakup konkretnego Towaru lub jego części u Sprzedawcy, poprzez dowód zakupu (fakturę), dowód dostawy (list przewozowy), kartę gwarancyjną (podręcznik użytkownika), lub w inny sposób, pod warunkiem przekazania daty zakupu produktu, zidentyfikowania dostawcy, marki i typu produktu.

6. Przed wysłaniem Towaru do reklamacji należy skontaktować się z personelem Sprzedającego w celu wykluczenia przypadków, które nie są objęte gwarancją (np. niezrozumienie niektórych funkcji przez Kupującego lub przeszkody niezależne od Sprzedającego, np. niewłaściwe ciśnienie wody w budynku itp.).

7. Przy wysyłce towaru należy podać krótki opis powodu reklamacji w formie pisemnej, zapakować Towary w oryginalne opakowania oraz skutecznie je zabezpieczyć i oznaczyć do transportu. Należy ubezpieczyć Towar w cenie zakupu (wysyłka Towaru o określonej wartości). Proszę przechowywać rachunki/faktury, staną się one dowodem do zwrotu kosztów transportu. Ich kopie po dokonaniu reklamacji prosimy wysłać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. razem z numerem rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot kosztów transportu.

8. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia powodu reklamacji w terminie 30 dni od daty dostawy urządzeń do serwisu. W przypadku braku odpowiednich dokumentów, Sprzedający ma prawo odrzucić wniosek o rozpatrzenie reklamacji. Przesyłki reklamacyjne za pobraniem nie będą odbierane.

9. Gwarancje i rękojmie udzielone przez WC KOMFORT s.r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce są w całości respektowane przez WC KOMFORT sp. z o.o.

IX. ROZSTRZYGANIE KWESTII SPORNYCH

1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy Stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, w sytuacji różnic pomiędzy nimi rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy Stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszych warunków oraz umów pomiędzy Stronami rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

WC Komfort sp. z o.o.
ul. Solec 81b lok. A-51
00-382 Warszawa
REGON 022064359
NIP 1010005672
KRS 0000448891, oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław.
Kapitał zakładowy: 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich 00/100).